Arkivplan.no

Smøla kommune - arkivplan ( under utarbeiding )

smoela

Formål for arkivplan i Smøla kommune

Denne arkivplanen skal til en hver tid være retningsgivende for hvordan all dokumentasjon som kommunen trenger i sine daglige gjøremål eller har plikt til å oppbevare for ettertiden skal registreres, oppbevarast og brukes.

Den skal vise hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert. Det er et krav i forskriftene til arkivloven at kommunene skal ha en slik plan (forskr. § 2-2). For at planen til en hver tid skal vere aktuell, må den jevnlig oppdateres og ajourføres. Dette skal skje minst en gang i året. De arkivplanene som er gått ut av bruk skal arkiveres.

Administrasjonssjefen har arkivansvaret

Publikumssenteret har det daglige ansvaret for arkivtjenesten og utarbeider virksomhetsplan. Godkjent virksomhetsplan skal være med i kommunen sin årsplan.

I kommunen er det administrasjonssjefen (rådmannen) som har det overordna arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta §1-1). Som administrasjonssjef i Smøla kommune oppfordrer jeg alle medarbeidare om å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.

Smøla kommune (dato)

Birgit Iversen Eckhoff

-rådmann-